EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Оповестяване на рисковете

Юропиън Брокеридж Хаус ООД (ЮБХ) е лицензиран (с Лиценз номер: РГ-03-197/01.07.2020 год., издаден от Комисията за Финансов Надзор, Република България) и регулиран инвестиционен посредник, съгласно изискванията на MiFID, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1303, район „Възраждане“, Шар Планина 33, ет.2, офис 8.

ЮБХ не гарантира и не би могло да гарантира на своите клиенти техния първоначален капитал, както и неговата стойност, в който и да е момент, или каквито и да било парични суми, инвестирани във финансов инструмент.

Клиентът изрично се съгласява и приема, че независимо от всяка информация, която може да му се предоставя от Дружеството, стойността на всяка една инвестиция в който и да било финансов инструмент може да варира и е възможно съответната инвестиция да доведе до загуба.

Клиентът изрично се съгласява и приема, и е наясно за това, че е налице сериозен риск от понасяне на загуби, възникнали в резултат на покупката и/или продажбата на финансови инструменти и заявява своята готовност да поеме този риск.

Клиентът не следва да инвестира пряко или косвено във финансови инструменти, в случай че не е наясно и не разбира рисковете, свързани с всеки един финансов инструмент.

Клиентът декларира, че е прочел, разбрал и безрезервно е приел следното:

  • Данните относно предишно проявление на определен финансов инструмент не могат и не гарантират настоящото и/или бъдещото му проявление. Използването на статистически данни не може да се смята за годна и сигурна прогноза за съответното бъдещо представяне на съответните финансови инструменти, за които се отнасят тези данни.
  • Някои финансови инструменти може да не са бързо ликвидни, например в резултат на намалено търсене, и е възможно клиентът да не е в състояние да ги продаде или лесно да получи информация за стойността на тези финансови инструменти, или за обхвата на свързаните с тях рискове.
  • Когато определен финансов инструмент се търгува във валута, различна от валутата на държавата на пребиваване на Клиента, промени в обменните курсове могат да окажат отрицателно въздействие върху неговата стойност, цена и представяне.
  • Финансов инструмент на чуждестранните пазари може да доведе до рискове, различни от обичайните рискове за пазарите в държавата на пребиваване на Клиента. В някои случаи тези рискове е възможно да бъдат по-големи. Възможността за печалба или загуба от трансакции на външни пазари се влияе също и от колебанията в обменните курсове.
  • Деривативен финансов инструмент (опция, фючърс, форуърд, суап, договор за разлики) може да бъде спот сделка без доставка, даваща възможност да се реализира печалба от промените: във валутните курсове, в стоковите индекси или цените на акциите, наричани базисни инструменти.
  • Стойността на деривативния финансов инструмент може да бъде пряко повлияна от цената на ценната книга или всеки друг базисен актив, който е предмет на придобиване.
  • Клиентът не трябва да купува деривативен финансов инструмент, освен ако не е склонен да поеме риска от загуба на всички инвестирани средства, както и допълнителни комисионни и други разходи.
  • Клиентът потвърждава и приема, и е наясно, че е възможно да съществуват и други рискове, освен описаните по-горе.

Клиентът следва да приеме риска, че неговата търговия с финансови инструменти може да бъде или на по-късен етап да стане предмет на данъчни и/или други задължения, например поради промени в законодателството или по други лични причини. Дружеството не може да гарантира, че няма да се дължи данък и/или друг вид такси. Клиентът отговаря за всички данъци и/или други задължения, които биха могли да възникнат по отношение на неговата търговия.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.