EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Правна информация

С посещаването ви на този сайт вие разбирате и се съгласявате със следните Общи условия, отнасящи се до този сайт и до съдържащите се в него материали.

Юръпиън Брокеридж Хаус (наричана оттук нататък ЮБХ) си запазва правото да променя тези Общи условия без предизвестие. Вие сте отговорни за редовното им разглеждане, като използване на сайта след извършена промяна представлява приемането от ваша страна на подобни промени.

Собственост на сайта

ЮБХ притежава и поддържа този уебсайт. Изтеглянето и копирането на каквато и да било информация от сайта няма да ви прехвърли право на собственост. Всяка информация, която премине през сайта ще стане собственост на ЮБХ и може да бъде използвана за всякакви цели по наша преценка. ЮБХ си запазва всички авторски права и права върху търговски марки относно материалите, съдържащи се в сайта и ще прилага тези права в пълната им степен, позволена от закона.

Достъп

Сайтът и съдържащата се в него информация не са предназначени за граждани или жители на юрисдикции, където ползването им би противоречало на местното законодателство. Също така не трябва да бъде разпространяван или публикуван по начин, който би изисквал лицензирането на Дружеството или неговите филиали в рамките на тази юрисдикция.

Отхвърляне на гаранция и ограничаване на отговорността

ЮБХ не гарантира точността на предоставените тук материали и информация, и изрично заявява че не гарантира тяхната пазарна реализация или пригодност. ЮБХ, нейните филиали и служители не носят отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от този уебсайт или неговото съдържание, нито ЮБХ гарантира тяхната точност.

Информацията в този сайт е само с информационна цел – тя не трябва да се разглежда като предложение или покана от какъвто и да е вид. Препоръчваме ви да потърсите съвет от финансов консултант преди да предприемете каквато и да е инвестиция. Нищо в този сайт не трябва да се тълкува като инвестиционен съвет от страна на ЮБХ.

Търговията с финансови инструменти е подходяща за лица, които:

  • имат познания по инвестиционните въпроси
  • могат да си позволят икономическия риск на инвестициите
  • разбират свързаните с това рискове
  • вярват, че инвестицията е подходяща за тях и техните финансови нужди
  • не се нуждаят от ликвидност на инвестициите.

Свързани сайтове

Уебсайтът съдържа връзки към външни уебсайтове, предлагани от трети страни. Не сме разглеждали съдържанието на тези сайтове и с настоящото отхвърляме всякакво отговорност за материали, публикувани в тези сайтове, нито пък одобряваме или препоръчваме услуги или продукти, предлагани от тях.

Сигурност

Моля, имайте предвид, че сигурността на електронната поща не е гарантирана. Изпращайки ни чувствителна информация по този начин, вие приемате свързаните с това рискове.

Всяка лична информация, която ни предоставяте, ще се съхранява като поверителна в рамките на Дружеството, освен ако не бъдем задължени по закон да разкрием подобна информация. Системи за проследяване на уебсайтове може да наблюдават и събират информация за вашата дейност докато ползвате този сайт. ЮБХ използва тази информация, за да подобри предлагането на услуги на своите клиенти.

Приложимо право и юрисдикция

С достъпа си до този сайт се съгласявате, че законите на Република България се прилагат до всички въпроси, свързани с използването и услугите, предлагани на сайта. Съгласявате се също, че съдилищата в Република България имат изключителната компетентност по тези въпроси. В случай че някое от общите условия стане неприложимо, то следва да се счита за заменено от друго подходящо, за да се счита за изпълнимо, или със законова разпоредба, което от двете е най-близко до намерението на страните. Настоящото не заменя или изменя други договори или споразумения, които имате с ЮБХ.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 53.38% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.